Antykoncepcja przyczyną rozpadu rodziny

Mimo iż z perspektywy ponad 50 lat widać tragiczne skutki, jakie pociągnęła za sobą „rewolucja seksualna” i wynalezienie pigułki antykoncepcyjnej, wciąż brakuje świadomości, jak wielkim zaprzeczeniem miłości jest stosowanie jakichkolwiek środków antykoncepcyjnych.

Wiemy z Pisma św., że Bóg stworzył człowieka „mężczyzną i niewiastą” (Rdz 1,27) i powołał go do szczególnej wspólnoty, jaką jest małżeństwo.

„Dlatego mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem” (Rdz 2,24).

Bóg powierza małżonkom „szczególne uczestnictwo w swym dziele stwórczym. Dlatego pobłogosławił mężczyznę i niewiastę tymi słowami: »Bądźcie płodni i rozmnażajcie się« (Rdz 1,28).

W planie Stwórcy komplementarność płci i płodność należą więc do samej natury instytucji małżeństwa.

Co więcej, związek małżeński mężczyzny i kobiety został wyniesiony przez Chrystusa do godności sakramentu. Kościół naucza, że małżeństwo chrześcijańskie jest znakiem przymierza Chrystusa z Kościołem (por. Ef 5,32)” (Kongregacja Nauki Wiary, 3 czerwca 2003 r.).

Wielką tragedią współczesnego świata jest rozpowszechnianie się mentalności antykoncepcyjnej, ewidentnie sprzecznej z zamysłem Stwórcy. Głosi ona, że seksualność służy przyjemności, a płodność jest czymś, co w osiągnięciu tejże przyjemności przeszkadza, a zatem należy ją skutecznie wyeliminować.

Doświadczenie pokazuje jednak, iż antykoncepcja niszczy ten wielki dar Boży, jakim jest płodność, pogłębia egoizm i rozbija jedność małżeńską, a przede wszystkim zrywa relacje życia i miłości, jakie wiążą człowieka z Bogiem.

Potwierdzają to badania i statystyki. Otóż małżeństwa korzystające z „dobrodziejstw” antykoncepcji rozwodzą się częściej niż te, które po nią nie sięgają.

Patrząc dalej, widzimy, iż małżeństwa sprzeciwiające się czynnie Bożej koncepcji płciowości i płodności trwają w grzechu śmiertelnym, a więc nie mogą zażywać pełni szczęścia, jaką Bóg już tu na ziemi przygotował człowiekowi.

Antykoncepcja zaprzeczeniem miłości

Antykoncepcja jest zaprzeczeniem istoty aktu małżeńskiego, którego jedynym celem powinno być budowanie opartej na wzajemnej miłości i szacunku komunii małżeńskiej oraz przekazywanie życia. Tak przeżywane współżycie będzie zawsze znakiem sakramentu małżeństwa, źródłem łask i błogosławieństwa Bożego oraz wzajemnym uświęcaniem się małżonków.

Pan Jezus pragnie, ażeby małżonkowie zapraszali Go do tego najbardziej intymnego zjednoczenia – tak by mogli się wzajemnie obdarowywać tą miłością, która od Niego samego pochodzi, gdyż tylko w Nim jest źródło prawdziwej miłości i szczęścia.

Wykorzystywanie aktu małżeńskiego do innych celów jest zawsze działaniem niemoralnym. Dlatego też nieetyczne i niezgodne z naturą jest stosowanie jakichkolwiek form antykoncepcji. Akt małżeński, a także wszelkie pieszczoty, które prowadzą do ejakulacji, powinny zawsze się kończyć złożeniem przez męża nasienia w narządach rodnych żony, dlatego również stosunek przerywany jest czynem antykoncepcyjnym.

Jezus uzdrawia małżeństwo

Powstaje zatem pytanie: w jaki sposób uzdrowić i zbudować na nowo zniszczone stosowaniem antykoncepcji małżeńskie więzi? Pan Jezus pragnie uzdrawiać relacje małżeńskie i przekazywać małżonkom swoją miłość – tak by mogli się oni wzajemnie nią obdarowywać.

Pan Bóg obdarzył nas wolną wolą, umiejętnością rozumnego myślenia oraz badania i poznawania świata, w tym i rozpoznawania płodności. Olbrzymim dobrodziejstwem Stwórcy jest samo zaprogramowanie przez Niego cyklu miesiączkowego kobiety w taki sposób, że występują w nim na przemian tzw. dni płodne i niepłodne. Powstrzymanie się od współżycia w dni płodne przynosi bardzo dobre owoce dla budowania więzi duchowej i uczuciowej małżonków.

Wstrzemięźliwość seksualna w te dni wzmaga wzajemną tęsknotę oraz szacunek względem siebie, co z kolei przekłada się na umocnienie małżeńskiej więzi. Małżonkowie uczą się „na siebie czekać”, czyli uczą się cnoty cierpliwości. Mężczyzna z kolei nabiera większego szacunku do kobiety – tego szacunku, przed którego brakiem ostrzegał św. Paweł VI.

Abstynencja seksualna jest twórcza – zarówno mąż, jak i żona uczą się wyrażania swej miłości do współmałżonka za pomocą innych – niż tylko fizycznych – „języków” miłości. Powstaje wówczas cała gama pięknych sposobów na okazywanie swego przywiązania do ukochanej osoby: poprzez czułość, czyli ciepłe słowa oraz gesty, które z kolei wspaniale budują więź psychiczno-emocjonalną, tak przecież ważną dla bardziej od mężczyzny delikatnej i wrażliwej kobiety.

Jeżeli jednak naturalnemu planowaniu rodziny (NPR) towarzyszy postawa zamknięcia się na dar nowego życia (czyli jest ono stosowane w celu uniknięcia zrodzenia potomstwa pomimo braku ważnych powodów: przeciwskazań zdrowotnych, problemów materialnych itp.), to wówczas jego stosowanie jest czynem moralnie złym, gdyż jest ono zamknięciem się na stwórczy plan Boga.

A zatem ważne jest rozstrzygnięcie we własnym sumieniu, czy stosując NPR, obieramy postawę świadomego i rozumowego kierowania swoją płodnością w celu zrodzenia potomstwa, czy też nie. Postawa otwarcia się na nowe życie jest zawsze zgodna z wolą Bożą, uczy miłości i wyzbywania się egoizmu.

Tylko Pan Jezus może przekazać małżonkom prawdziwą miłość – bezwarunkową i bezinteresowną. Dlatego też tak istotne jest, ażeby małżonkowie codziennie wspólnie się modlili, regularnie korzystali z sakramentów pokuty i Eucharystii oraz zawierzali swe życie Panu Jezusowi w Niepokalanym Sercu Maryi.

Wielką pomocą dla małżonków chcących budować swoją relację, opierając się na Panu Jezusie, jest Ruch Czystych Serc Małżeństw. Przynależność do tej wspólnoty pomaga w codziennej formacji oraz w dojrzewaniu obojga małżonków do prawdziwej i czystej miłości!

Pan Jezus zaprasza małżonków do RCSM, gdyż pragnie odnawiać, pogłębiać i uzdrawiać małżeńskie relacje. Aby przystąpić do RCSM, należy w sakramencie pokuty wyznać wszystkie swoje grzechy, a po przyjęciu Komunii św. odmówić Modlitwę zawierzenia RCSM.

Codzienne odmawianie tej modlitwy oraz wprowadzanie do swego małżeńskiego życia wszystkich zawartych w niej zobowiązań pomaga przezwyciężać wszelkie małżeńskie kryzysy.

Modlitwa zawierzenia Ruchu Czystych Serc Małżeństw

Panie Jezu, dziękujemy Ci, że ukochałeś nas miłością bez granic, nie wahając się nawet oddać za nas życie. Dziękujemy Ci za to, że Twoja miłość chroni nas od zła, podnosi z największych upadków i leczy najboleśniejsze rany. Dziękujemy Ci za Twoją obecność w sakramencie małżeństwa i za to, że u Ciebie zawsze możemy znaleźć lekarstwo na każde zło oraz siłę do pokonywania wszelkich trudności i kryzysów.

Oddajemy Ci swoją pamięć, rozum i wolę, swoje dusze i ciała wraz ze swoją płciowością. Przyrzekamy codziennie spotykać się z Tobą na wspólnej modlitwie i w lekturze Pisma św., w częstym przyjmowaniu Komunii św. oraz w adoracji Najświętszego Sakramentu.

Postanawiamy regularnie przystępować do sakramentu pojednania, nie ulegać zniechęceniu i natychmiast podnosić się z każdego grzechu.

Postanawiamy nie kupować, nie czytać i nie oglądać czasopism, zdjęć, filmów ani stron internetowych o treściach pornograficznych.

Przyrzekamy nie używać żadnych środków antykoncepcyjnych i rezygnujemy z samej postawy antykoncepcyjnej. Przyrzekamy być zawsze gotowymi na przyjęcie każdego dziecka, które Ty, Panie, pragniesz powołać do życia. Pragniemy być dla swych dzieci dobrymi wychowawcami, aby własną postawą i świadectwem ukazywać im drogę do Ciebie.

Panie Jezu, ucz nas systematycznej pracy nad sobą, umiejętności kontrolowania naszych pobudzeni seksualnych i emocji. Prosimy Cię o odwagę w codziennym przeciwstawianiu się złu, abyśmy unikali wszystkiego, co uzależnia i zniewala, a przede wszystkim narkotyków, alkoholu i nikotyny. Ucz nas tak postępować, aby w naszym życiu najważniejsza była miłość.

Maryjo, Matko nasza, prowadź nas drogami wiary do samego źródła miłości – do Jezusa. Za Świętym Janem Pawłem II pragniemy całkowicie zawierzyć się Tobie: „Totus Tuus, Maryjo”! W Twoim Niepokalanym Sercu składamy całych siebie, wszystko, czym jesteśmy, każdy swój krok, każdą chwilę swego życia. Amen.

O wiele więcej znajdziesz w naszym sklepie!

jezioro-film_550x781komplet-2009-2014