Bóg, który kocha i cierpi

„Bóg zaś okazuje nam swoją miłość [właśnie] przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami” (Rz 5,8).

Wstrząsające ewangeliczne opisy męki i śmierci Chrystusa, wyrażone w tak sugestywny sposób w filmie Pasja, powinny nam uświadomić, że poddany straszliwym cierpieniom człowiek Jezus jest prawdziwym Bogiem.

„Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego… który dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba… przyjął ciało z Maryi Dziewicy… został umęczony” (Wyznanie wiary Soboru Nicejskiego).

Jezus Chrystus jako prawdziwy człowiek jest drugą Osobą Trójcy Świętej. Cierpi i umiera w swoim człowieczeństwie, ale zawsze jest Boską Osobą Syna Bożego. Cierpienie Jezusa jest cierpieniem człowieka, który jest Bogiem.

Dotykamy tutaj wielkiej tajemnicy udziału wszystkich Osób Trójcy Świętej w dramacie zbawienia, który rozegrał się na wzgórzu Golgoty. W męce krzyżowej i ludzkiej śmierci Boskiej Osoby Syna Bożego współuczestniczył Bóg Ojciec i Duch Święty.

Źródło zbawczej miłości pochodzi od Ojca, „który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał” (Rz 8, 32).

„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał [wydał na krzyżu], aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3,16).

Symboliczna scena w filmie Pasja pokazująca spadającą łzę Boga Ojca na wzgórze Golgoty w momencie śmierci Chrystusa, ukazuje współcierpienie i współuczestnictwo w wydarzeniach zbawczych Boskich Osób Ojca i Ducha Świętego.

Patrząc na oblicze konającego Jezusa – Syna Bożego, powinniśmy widzieć w nim również współcierpiącego Ojca i Ducha Świętego (por. J 14, 9).

Tak więc w Chrystusie dokonało się najpełniejsze objawienie miłości Boga w Trójcy Jedynego, który kochając grzeszników, dobrowolnie wystawia się na cierpienie, ponieważ ludzie z wielkim okrucieństwem i nienawiścią odrzucają Jego miłość.

Tę wstrząsającą prawdę Sobór w Efezie wyraził w słowach: „Słowo Boże cierpiało w ciele”. Umęczone człowieczeństwo Jezusa świadczy o tym, do jakiego stopnia kochający Bóg bierze na siebie ciężar ludzkich grzechów i cierpień, czyni to całkowicie dobrowolnie, z czystej, bezinteresownej miłości do ludzi, którzy przez swoje grzechy zadają Mu cierpienie i skazują na śmierć.

W tajemnicy cierpienia i śmierci Syna Bożego najpełniej objawione zostało nieskończone miłosierdzie Boga. Tylko wtedy, gdy będziemy przyjmować dar Bożego Miłosierdzia i przekazywać go innym ludziom, będziemy mieć udział w zwycięstwie Chrystusa nad grzechem i śmiercią.

„Lecz On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie” (Iz 53, 5).

O wiele więcej znajdziesz w naszym sklepie!

1163-60-ze-wzgledu-na-ciebieSaint_Sharbel_awers2020_Rozwazania_In_Sinu_aw