Najważniejsza jest miłość!

„Bóg jest miłością: kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim […]. Kto nie miłuje, nie zna Boga” (1 J 4,16.8).

Stając się prawdziwym człowiekiem,

„Syn Boży przez wcielenie swoje zjednoczył się jakoś z każdym człowiekiem” (KDK 22).

Dlatego każdy człowiek ma nieskończoną godność i wartość, gdyż jest on świątynią Boga i Duch Boży w nim mieszka (por. 1 Kor 3,16).

Człowiek jednak tylko wtedy promienieje miłością, która od Boga pochodzi, kiedy ma czyste serce, czyli wolne od grzechu śmiertelnego. Cieszy się on wówczas prawdziwą wolnością i szczęściem, bo ma Boga w swoim sercu i kocha miłością, która „nigdy nie ustaje” (1 Kor 13,8).

Cały człowiek z duszą i ciałem powinien otwierać się na miłość Chrystusa i przekazywać ją innym ludziom. Także sfera związana z płciowością oraz seksualnością człowieka ma służyć przekazywaniu Bożej miłości.

Dlatego Pan Bóg, poprzez VI i IX przykazanie Dekalogu, uświadamia nam, że współżycie seksualne tylko wtedy będzie wzajemnym obdarowaniem się Bożą miłością, gdy mężczyzna i kobieta przyjmą dar sakramentu małżeństwa i oboje będą w stanie łaski uświęcającej.

Przez sakrament małżeństwa Pan Bóg uzdalnia kobietę i mężczyznę do tego, aby ich współżycie seksualne było wzajemnym obdarowaniem się Bożą miłością, a więc by było ono świętym, sakramentalnym aktem, w którym jest obecny i działa wszechmogący Bóg.

Natomiast współżycie przedmałżeńskie, pozamałżeńskie, oglądanie treści pornograficznych oraz wszystkie inne seksualne działania, których celem jest zmysłowa przyjemność, są grzechami śmiertelnymi, gdyż zrywają one więzy miłości z Bogiem i oddają człowieka pod panowanie sił zła.

Grzechy nieczyste należą do najcięższej kategorii grzechów, a ich ostateczną konsekwencją jest piekło. Czytamy w Piśmie św.:

„Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą, ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego” (1 Kor 6,9-10);

„Jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy Ducha uśmiercać będziecie popędy ciała – będziecie żyli” (Rz 8,13).

Ruch Czystych Serc

Naszym najważniejszym życiowym zadaniem jest dojrzewanie do miłości,

„powstrzymywanie się od rozpusty, aby każdy umiał utrzymywać ciało własne w świętości i we czci, a nie w pożądliwej namiętności, jak to czynią nie znający Boga poganie” (1 Tes 4,3-5).

Osiągnięcie panowania nad sobą oraz czyste serce zdobywa się w ciężkiej pracy wewnętrznej w zjednoczeniu z Jezusem.

Sami, o własnych siłach, nie jesteśmy w stanie przezwyciężyć swych skłonności do grzechu i do egoizmu ani podporządkować Bożym przykazaniom swojej własnej pożądliwości seksualnej i uczuć. Dlatego Pan Jezus zaprasza Cię do całkowitego zawierzenia Mu siebie we wspólnocie Ruchu Czystych Serc.

Pan Jezus pragnie podnosić Cię z każdego grzechu w sakramencie pokuty, leczyć wszystkie rany Twego serca w Eucharystii i w codziennym spotkaniu z Nim na wytrwałej modlitwie.

Chrystus chce Cię uzdrawiać, ale szanuje Twoją wolność i czeka na Twoje „tak”. Daj Mu swoje życie takie, jakie ono jest, i pozwól Mu Cię przemieniać.

Nie bój się odrzucić tego wszystkiego, co jest tylko ułudą szczęścia. W swoim wyborze Jezusa i radykalizmu życia Ewangelią nie jesteś sam(a). Już tysiące młodych ludzi, takich jak Ty, zawierzyło swoje życie Jezusowi, wstępując do Ruchu Czystych Serc. Podjęli oni trudne wyzwanie życia w czystości serca – ale na tej drodze idą z Jezusem, który zmartwychwstał, żyje i jest z nami.

Ty także możesz odkryć radość życia z Jezusem, kiedy zawierzysz Mu całe swoje życie i staniesz się członkiem Ruchu Czystych Serc.

Kto może przystąpić do RCS?

Każdy, kto pragnie ofiarować Jezusowi swoje serce na leczenie i pragnie uczyć się od Niego kochać czystą miłością.

Jakie są wymagania?

Szczera gotowość wypełnienia wszystkich zobowiązań zawartych w Modlitwie zawierzenia RCS, a szczególnie zobowiązania do natychmiastowego powstawania z każdego ciężkiego grzechu w sakramencie pokuty, do codziennej modlitwy różańcowej, medytacji Pisma św., udziału w Eucharystii, do adoracji Najświętszego Sakramentu oraz do systematycznej pracy nad sobą przez ułożenie sobie i konsekwentne wypełnianie takiego planu dnia, w którym będzie stały czas przeznaczony na modlitwę, pracę i odpoczynek.

Kiedy i jak można przystąpić do RCS?

W każdej chwili! Najpierw pójdź do spowiedzi św., a gdy przyjmiesz Jezusa w Komunii św., oddaj Mu siebie na Jego wyłączną własność, odmawiając Modlitwę zawierzenia RCS.

Modlitwę zawierzenia RCS odmawiaj każdego dnia. Poinformuj naszą redakcję o swoim przystąpieniu do RCS, abyśmy mogli wysłać Ci specjalne błogosławieństwo i wpisać Cię do Księgi czystych serc.

Przysyłajcie nam swoje świadectwa, dzielcie się w ten sposób skarbem wiary z innymi. Każdego dnia w redakcji modlimy się w Waszych intencjach. O godz. 6.30 mamy Mszę św., a po niej odmawiamy różaniec. O godz. 15 modlimy się Koronką do miłosierdzia Bożego i adorujemy Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

Prosimy Was, wspierajcie nas swoją modlitwą, aby orędzie Ewangelii docierało poprzez „Miłujcie się!” do jak największej liczby ludzi na całym świecie i przemieniało ich serca. Módlcie się również o jak najszybsze zbudowanie domu rekolekcyjnego RCS.

W duchowej wspólnocie modlitewnej jest niesamowita Boża moc, tak bardzo nam potrzebna w ewangelizacji oraz w codziennym zmaganiu się z mocami zła.

„Przy każdej sposobności módlcie się w Duchu! Nad tym właśnie czuwajcie z całą usilnością” (Ef 6,18).

Na czas wakacji z serca Wam wszystkim błogosławimy.

ks. Mieczysław Piotrowski TChr i ks. Jerzy Molewski TChr
z zespołem redakcyjnym