O nas

Początki

Czasopismo „Miłujcie się!” powstało w 1975 r. jako Katolicki Dwumiesięcznik Społecznej Krucjaty Miłości, który miał na celu rozpowszechnianie idei społecznej krucjaty miłości. O idei tej myślał już kard. August Hlond, a podjął i rozwinął ją kard. Stefan Wyszyński. Założycielem i pierwszym redaktorem pisma był ks. Tadeusz Myszczyński.

Księdzu Myszczyńskiemu nie chodziło o tworzenie jeszcze jednego ruchu religijnego, ale o szeroko pojęte formowanie postawy chrześcijan w Polsce. Na problemy społecznej nieufności, skłócenia, niesprawiedliwości, zakłamania, ateizacji i haseł tzw. walki klas chciał odpowiedzieć programem życzliwości, mającej swe źródło w miłości Boga do człowieka. Początkowo pismo było wydawane w niewielkiej liczbie egzemplarzy i bardzo skromnej szacie graficznej. Adresowane było do wszystkich – szczególnie dla ludzi chorych – ale miało ograniczony zasięg. Mimo wszystko jednak nie tylko nie upadało, ale wręcz nabierało dojrzałości. Po śmierci ks. Myszczyńskiego w 1991 roku Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej postanowiło kontynuować jego dzieło. Następnym redaktorem naczelnym dwumiesięcznika został ks. Mieczysław Piotrowski, który jest nim do dziś.

Zadanie

Podstawowym zadaniem „Miłujcie się!” jest formowanie postaw chrześcijan w Polsce w oparciu o ideę Społecznej Krucjaty Miłości, zapoczątkowaną przez prymasa Augusta Hlonda i spisaną przez prymasa Stefana Wyszyńskiego. Jest to, najkrócej rzecz ujmując, program – zakorzenionej w wierze w Boga –  życzliwości dla drugiego człowieka.

Nowy redaktor dostrzegł potrzebę przedstawienia młodzieży katolickiej alternatywy dla niszczących psychikę i zubożających duchowość pism typu Bravo czy Popcorn, które na początku lat dziewięćdziesiątych wypełniły niszę na rynku czasopism dla nastolatków. O tym, że diagnoza ta była trafna, redakcja przekonała się już wkrótce, gdy zapotrzebowanie na pismo zaczęło rosnąć – wzrastał więc również nakład dwumiesięcznika. Mając na uwadze aktualną potrzebę ewangelizacji, czasopismo przekształciło się w Katolicki Dwumiesięcznik Ewangelizacyjny, obejmując swoim zasięgiem również tych, którzy od wiary chrześcijańskiej odeszli lub nigdy o niej nie słyszeli.

Nakład i wydania zagraniczne

Obecnie polskie wydanie „Miłujcie się!” drukowane jest w nakładzie 180 tys. egz., z czego około jednej piątej trafia do środowisk polskich za granicą.
Dzięki pomocy finansowej naszych Czytelników możemy wydawać wersję rosyjską pisma („Liubitie Drug Druga”); wydane zostały także dwa numery w języku ukraińskim – są one rozsyłane bezpłatnie do środowisk katolickich na Wschodzie. Czasopismo czytają tam nie tylko katolicy, ale i prawosławni, którzy się nim posługują w katechizacji. Kolportażem rosyjskojęzycznego „Miłujcie się!” przez wiele lat zajmował się ks. Józef Kubicki TChr z Biura Pomocy dla Wschodu Episkopatu Polski, a po jego śmierci tę funkcję pełni ks. Leszek Kryża TChr.

Wersja anglojęzyczna („Love One Another”) rozchodzi się głównie w Stanach Zjednoczonych oraz Kanadzie (ale także w Afryce, Indiach i na Filipinach); ponadto wydajemy„ Miłujcie się!” w języku słowackim, a z inicjatywy Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Miłości zostały opracowane i wydane drukiem wersja rumuńska i węgierska. Kolportażem pisma w tych krajach trudnią się siostry misjonarki. Wydawane jest także „Miłujcie się!” w języku czeskim.
Od stycznia 2008 r. wydajemy także „Miłujcie się!” w języku niemieckim, w lutym 2011 wydrukowaliśmy pierwszy numer w języku hiszpańskim – „Amaos”, a w kwietniu 2011 r. ukazał się pierwszy numer „Miłujcie się!” w języku amharskim. Więcej o wydaniach obcojęzycznych naszego czasopisma można przeczytać tutaj.

Odbiór czasopisma przez Czytelników

Sądząc po głosach Czytelników, pismo to trafia w zapotrzebowanie na jasny i przystępny wykład wiary oraz etyki chrześcijańskiej, a także na autentyczne świadectwa – przykłady rozwiązywania problemów życiowych w świetle przykazań i Ewangelii. Czytelnicy szukają odpowiedzi stawiającej sprawę konkretnie i jasno, nawet jeśli to jest odpowiedź twarda. „Miłujcie się!” stara się publikować takie właśnie teksty. Od samych czytelników wyszła inicjatywa, by jak najwięcej uwagi poświęcić kwestii czystości. Tę bowiem dziedzinę duchowa pustka dotyka najbardziej. Nie zaniedbuje się jednak i innych dziedzin: pojawiają się publikacje na temat modlitwy, cierpienia, wiary w Boga w obliczu problemów życiowych, uzdrowienia, jak również dotyczące znaków czasu.
„Miłujcie się!” spotyka się z żywym oddźwiękiem, widocznym nie tylko w obfitej korespondencji, ale i w ofiarności czytelników. Dzięki nim pismo egzystuje; co więcej, można prawie 1/3 nakładu wysyłać darmowo do Czytelników najbiedniejszych, do więzień i szkół, a ponadto przeszło 10 000 egz. każdego polskojęzycznego numeru jest darmowo wysyłanych do Polaków z krajów byłego ZSRR.

Inicjatywy redakcji

Wokół redakcji dwumiesięcznika skupia się największa w skali kraju wspólnota gromadząca młodych ludzi pragnących zachować czystość przedmałżeńską oraz wolność od nałogów – zwłaszcza od seksoholizmu, narkomanii, alkoholizmu i nikotynizmu – Ruch Czystych Serc. Redakcja spotyka się z członkami Ruchu na organizowanych przez nią letnich rekolekcjach oraz zimowych dniach skupienia. Oprócz tego redakcja organizuje także coroczne czuwanie na Jasnej Górze dla czytelników „Miłujcie się!” oraz członków ruchów powstałych przy redakcji.
Z inicjatywy redakcji powstał też Ruch Czystych Serc Małżeństw – zrzeszający małżeństwa pragnące żyć według zasad Ewangelii. „Miłujcie się!” propaguje także Ruch Wiernych Serc, krucjatę modlitwy w intencji małżeństw zagrożonych rozpadem, duchową adopcję dziecka poczętego i dzieło modlitwy za kapłanów – tzw. margaretkę.

Ewangelizacja

Kto prawdziwie spotkał Chrystusa, nie może zatrzymywać Go dla siebie, ale winien Go głosić. (św. Jan Paweł II, Novo millennio ineunte, 40)

Zapraszamy wszystkich Czytelników, by przyłączyli się do dzieła ewangelizacji, który jest celem czasopisma „Miłujcie się!”. Wielu ludzi w Afryce, Europie Wschodniej, krajach byłego ZSRR, w Indiach, Ameryce Południowej, a także w naszym kraju, wciąż czeka na naszą pomoc!

I Ty, drogi Czytelniku, możesz zanieść im to, co najważniejsze – Jezusa i Jego Ewangelię – właśnie poprzez treści zawarte w naszym dwumiesięczniku.

Jak to zrobić?

Możesz uczynić to już dziś przez:
– modlitwę,
– ofiarowanie swego cierpienia w intencjach redakcji i podejmowanych przez nią dzieł,
– stałą prenumeratę „Miłujcie się!”,
– „adopcję” choć jednego czytelnika z Afryki, Azji lub byłego ZSRR – tzn. pokrycie za niego kosztów druku i wysyłki czasopisma,
– materialne wsparcie naszego funduszu wydawniczego,
– poinformowanie osób zainteresowanych o możliwości otrzymywania „Miłujcie się!” w jednym z 23 języków.

Razem ewangelizujmy świat!