Polityka prywatności

PREAMBUŁA

Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii zagranicznej z siedzibą w Poznaniu (dalej Towarzystwo) przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Nabywców czasopisma „Miłujcie się!” oraz osób odwiedzających stronę https://milujciesie.org.pl/ Dane gromadzone w dziennikach logów wykorzystywane są wyłącznie do celów administrowania stroną internetową. Dane są chronione także od strony technicznej i w każdym momencie służymy wyjaśnieniami dotyczącym Państwa prywatności.

INFORMACJE OGÓLNE

Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii zagranicznej (dalej „Towarzystwo”) z siedzibą w Poznaniu ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań jest administratorem danych osobowych Nabywców czasopisma „Miłujcie się!” oraz osób zainteresowanych wskazanym czasopismem, które wyraziły zgodę na otrzymywanie od Towarzystwa na udostępniony przez wskazane osoby adres poczty elektronicznej informacji handlowych (tzw. Newsletter) dotyczącym czasopisma „Miłujcie się!”.

ZASADY ZBIERANIA DANYCH I RODZAJ ZBIERANYCH DANYCH UŻYTKOWNIKÓW

1. Dane wskazane w ust. 1 przetwarzane są wyłącznie w celach związanych z

a) działalnością strony https://milujciesie.org.pl/
b) badaniem rynku i ruchu internetowego na stronie https://milujciesie.org.pl/ .
c) Wysyłką przez Towarzystwo informacji handlowych tzw. Newsletter

DANE OSOBOWE

1. Do przeglądania zawartości strony internetowej https://milujciesie.org.pl/ nie jest konieczne podanie przez Użytkownika danych osobowych.

2. Korzystanie ze strony https://zamow.milujciesie.org.pl/ w celu zamówienia czasopisma, „Miłujcie się!” konieczne jest podanie Danych Osobowych. W powyższym przypadku niepodanie Danych Osobowych może uniemożliwić złożenie zamówienia na nabycie czasopisma. Podanie Danych Osobowych może być niezbędne w innych sytuacjach, o czym Użytkownik zostanie poinformowany. Każdy Nabywca może zostać poproszony w szczególności o podanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres pocztu elektronicznej. Szczegółowe wskazanie danych osobowych, jakie powinien podać Nabywca w celu zamówienia czasopisma.

3. Każda osoba podająca swoje dane Administratorowi jest zobowiązana do podania swoich danych osobowych, które są aktualne, poprawne i kompletne oraz wolne od wszelkich innych błędów. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki prawne wynikłe z powodu podania przez wskazaną osobę nieaktualnych, nieprawdziwych, niekompletnych lub obarczonych innymi błędami danych osobowych.

4. W przypadku gdy osoba będąca Nabywcą chce zamówić czasopismo lub zamówić je na rzecz innej osobowych w formie prezentu, jest zobligowana do podania swoich danych, które są zgodne z wytycznymi zawartymi w pkt.3 oraz aktualnych, prawdziwych, kompletnych i wolnych od innych błędów danych osobowy osoby, na rzecz której Nabywca dokonuje zamówienia. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki prawne wynikające z powodu podania przez Nabywcę nieaktualnych, nieprawdziwych, niekompletnych lub obarczonych innych błędami danych osobowych osoby na rzecz której Nabywca dokonuje zakupów.

5. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. 922 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

6. Odbiorcami danych osobowych Nabywców czasopisma „Miłujcie się!” są:
a) Biuro rachunkowe, świadczące usługi na rzecz Administratora na zasadach outsourcingu;
b) Wydawnictwo Agape Sp. z o.o.
c) Firmy kurierskie;
d) Poczta polska;
e) Kolporterzy

Administrator zawarł ze wszystkimi Odbiorcami stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub porozumienia w zakresie poufności i bezpieczeństwa danych osobowych oraz prowadzi ewidencję wskazanych umów w formie elektronicznej z możliwością wydruku. W szczególności Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. odgrywa istotną rolę w procesie realizacji zamówień składanych na czasopismo „Miłujcie się!”.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

1. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator ma prawo do uzyskania dostępu do jej danych przetwarzanych przez Administratora a w szczególności wskazana osoba ma prawo do uzyskania następujących informacji:
a) cele przetwarzania;
b) kategorie przetwarzanych danych;
c) o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych
d) w miarę możliwości o planowanym okresie przechowywania danych przez Administratora;
e) o prawach przysługujących osobie, której dane przetwarza Administrator;

2. Administrator udzielając informacji której mowa w pkt 1 przedkłada również osobie, która zwróciła się z wnioskiem o otrzymanie informacji kopię jej danych, które przetwarza. Wydanie każdej kolejnej kopii Administrator może uzależnić od dokonania przez wnioskującego opłaty w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.

3. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania jak i uzupełnienia dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niekompletne. Administrator informuje o sprostowaniu lub uzupełnieniu danych, każdego odbiorcę, któremu powierzył dane osobowe, których dotyczy sprostowanie lub uzupełnienie. Administrator może zwolnić się z obowiązku informowania odbiorców jeżeli okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku.

5. Osoba, która wyraziła zgodę na otrzymywanie informacji handlowych (tzw. newsletter) poprzez elektroniczną aprobatę klauzuli zgody znajdującej się na stronie internetowej milujciesie.org.pl „Miłujcie się!” może w każdym czasie wycofać wskazaną zgodę wysyłając wiadomość elektroniczną na adres redakcja@milujciesie.org.pl o treści: „cofam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych” lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

6. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator ma prawo do żądania od Administratora usunięcia jej danych osobowych ze zbiorów Administratora, który bez zbędnej zwłoki usunie dane ze swoich zbiorów jeżeli dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane. Administrator informuje o usunięciu wszystkich odbiorców, którym powierzył przetwarzanie wskazanych danych osobowych.

7. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator ma prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania jej danych gdy wskazana osoba ma wątpliwości co do prawidłowości wskazanych danych, gdy dane nie są potrzebne administratorowi ale są potrzebne osobie, której dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony jej roszczeń lub gdy zachodzą inne kwalifikacje oznaczone w art. 18 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679

8. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator ma prawo do żądania od Administratora otrzymania w strukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które przetwarza Administrator. Wskazana osoba ma prawo bez przeszkód ze strony Administratora przekazać te dane do innego administratora lub wnioskować do Administratora o bezpośrednie przesłanie oznaczonych danych do innego wskazanego administratora o ile jest to technicznie możliwe.

9. Administrator odpowiada na wskazane w niniejszym dokumencie wnioski bez zbędnej zwłoki a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania wniosku. Jednak termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiąca ze względu na skomplikowany charakter żądania zawartego we wniosku lub na ilość żądań. Administrator jest zobowiązany w terminie miesiąca od otrzymania wniosku poinformować osobę, która złożyła wniosek o powodzie przedłużenia terminu do rozpatrzenia wniosku.

10. Każda osoba, której dane przetwarza Administrator ma prawo zwrócić się do organu nadzorczego z zakresu ochrony danych osobowych, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018r. organ nadzorczy może być nazywany Prezesem Urzędu Ochrony Danych) ze skargą na Administrator, w przypadku gdy nie otrzyma w terminie ustawowym odpowiedzi na skierowany do Administratora wniosek.

INFORMACJE HANDLOWE

1. Pod warunkiem wyrażenia zgody przez osobę odwiedzającą stronę https://milujciesie.org.pl/ Towarzystwo może przesyłać Użytkownikom informacje handlowe dotyczące czasopisma „Miłujcie się!”. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę.
2. Klauzule zgody o których mowa w pkt 1 znajduje się na stronie https://milujciesie.org.pl/

WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES

Strona Internetowa wykorzystuje do pewnych funkcji pliki Cookies Użytkownika. Użytkownik jest o tym informowany przy pierwszym wejściu na stronę https://milujciesie.org.pl/ Użytkownik może nie wyrazić na zgody na korzystanie z plików Cookies. Pliki cookies, to małe pliki tekstowe przechowywane na komputerze Użytkownika identyfikujące Użytkownika w sposób niezbędny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Pliki cookies nie ingerują w integralność systemu operacyjnego lub danych Użytkownika, nie służą do instalowania jakichkolwiek programów lub aplikacji, nie zmieniają też ustawień komputera. Pliki cookies działają pod warunkiem, że są akceptowane przez przeglądarkę i nie są usuwane z twardego dysku.

LINKI DO STRON OSÓB TRZECICH

Strona Internetowa zawiera odnośniki do innych stron internetowych. Towarzystwo, nie sprawuje kontroli nad stronami osób trzecich, nie kontroluje treści zamieszczanych na takich stronach, nie jest odpowiedzialna za ich dostępność i nie może ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na takich stronach internetowych.

KONTAKT

Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii zagranicznej z siedzibą w Poznaniu,
ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 852 32 82
e-mail: redakcja@milujciesie.org.pl