Rodzina Zobacz

Powołani do miłości

Bóg wpisał w człowieczeństwo mężczyzny i kobiety zdolność i powołanie do miłości oraz szczególnego rodzaju jedności małżeńskiej. Miłość jest zatem podstawowym powołaniem każdej osoby ludzkiej.

Trzeba pamiętać, że człowiek jest ucieleśnionym duchem, że ma nieśmiertelną duszę, która wyraża się przez ciało. Cały więc człowiek, z nieśmiertelną duszą i ciałem, jest powołany do miłości duchowej, w której uczestniczy także ciało. Płciowość oraz związane z nią współżycie seksualne małżonków nie jest aktem tylko biologicznym i zmysłowym.

Święty Jan Paweł II podkreśla, że akt małżeński „dotyczy samej wewnętrznej istoty osoby ludzkiej jako takiej. Urzeczywistnia się ona w sposób prawdziwie ludzki tylko wtedy, gdy stanowi integralną część miłości, którą mężczyzna i kobieta wiążą się z sobą aż do śmierci” (Familiaris consortio, 11).

Ta najbardziej intymna jedność kobiety i mężczyzny w akcie małżeńskim ma być „znakiem i owocem pełnego oddania osobowego, w którym jest obecna cała osoba”. Staje się to możliwe tylko w sakramentalnym związku małżeńskim i kiedy małżonkowie mają serca czyste, czyli gdy oboje są w stanie łaski uświęcającej.

Tak jak nie można przyjąć Komunii św. w stanie grzechu śmiertelnego, tak samo nie powinno dochodzić do aktu małżeńskiego, kiedy małżonkowie żyją w grzechu. Pozostając w grzechu śmiertelnym, noszą oni wówczas w sobie rzeczywistość duchowej śmierci, gdyż zerwali więzy miłości z Chrystusem i są w niewoli złych duchów, a więc nie mają w swoim sercu miłości – i wtedy to ich akt małżeński nie będzie wzajemnym obdarowaniem się miłością, która ma swe źródło w Chrystusie.

Tak jak ktokolwiek z nas, niegodnie przyjmując Komunię św., „wyrok sobie spożywa i pije” (1 Kor 11,29), tak samo czynią małżonkowie, kiedy współżyją w stanie grzechu śmiertelnego. W planach Stwórcy akt małżeński ma być znakiem sakramentu małżeństwa, źródłem uświęcenia, uczestnictwem małżonków w życiu i miłości Trójcy Świętej. Staje się to możliwe tylko w sakramentalnym związku małżeńskim oraz gdy małżonkowie są w stanie łaski uświęcającej.

Źródłem wszelkich kryzysów w małżeństwie jest zaniedbanie życia duchowego, trwanie w stanie grzechu, brak modlitwy, lekceważenie sakramentów pokuty i Eucharystii oraz zapominanie przez małżonków o tym, że ich sakrament małżeństwa to sam Chrystus, który jest z nimi zawsze obecny i który jest jedynym Źródłem ich miłości i ich uzdrowienia.

Ze wszystkimi problemami trzeba przychodzić do Jezusa, trwać na codziennej wytrwałej modlitwie, powstawać z każdego ciężkiego grzechu przez przystąpienie do sakramentu pokuty oraz jak najczęściej uczestniczyć w Eucharystii.

Jeżeli małżonkowie będą w stanie łaski uświęcającej, wówczas będą zjednoczeni z Chrystusem obecnym w ich sakramencie małżeństwa. Wtedy to Jezus będzie ich uzdalniał do wzajemnego, całkowitego, bezinteresownego daru z całego bogactwa duchowo-cielesnego swojej osoby osobie współmałżonka.

„Ta całkowitość, jakiej wymaga miłość małżeńska – pisze św. Jan Paweł II – odpowiada również wymogom odpowiedzialnego rodzicielstwa, które, będąc w rzeczywistości nastawione na zrodzenie istoty ludzkiej, przewyższa swą naturą porządek czysto biologiczny” (Familiaris consortio, 11).

W tym kontekście jasno widać, jak wielkim grzechem nieposłuszeństwa Bogu jest stosowanie antykoncepcji. Miłość małżonków ma prowadzić do rodzenia i do wychowania potomstwa; stają się oni współpracownikami Boga w powołaniu do istnienia nowych istnień ludzkich.

To jest wielkie powołanie małżonków oraz ogromna odpowiedzialność. Dlatego małżonkowie powinni odczytywać Bożą wolę co do tego, ile mają mieć dzieci w swoim małżeństwie, i całkowicie oddać się w tym względzie do dyspozycji Boga Stwórcy.

Ruch Czystych Serc Małżeństw

Kochani Małżonkowie! Pamiętajcie o nieocenionym skarbie, który otrzymaliście w sakramencie małżeństwa, a którym jest sam Jezus Chrystus. Zawierzajcie Mu siebie przez Niepokalane Serce Maryi. Wszystkie swoje problemy, kłopoty i radości przedstawiajcie Mu w codziennej modlitwie. Odmawiajcie codziennie różaniec, Koronkę do miłosierdzia Bożego, czytajcie Pismo Święte. Tylko z Chrystusem, Maryją oraz św. Józefem pokonacie wszelkie trudności!

Jeżeli małżonkowie wspólnie się modlą, regularnie się spowiadają i uczestniczą w Eucharystii, to wówczas budują swoją przyszłość na niezniszczalnej skale, którą jest sam Bóg.

Pan Jezus zaprasza Was do Ruchu Czystych Serc Małżeństw, gdyż pragnie uczyć Was kochać, odnawiając, pogłębiając i uzdrawiając Wasze relacje małżeńskie. Aby przystąpić do RCSM, najpierw trzeba wyznać wszystkie swoje grzechy w sakramencie pokuty, uczestniczyć w Mszy św., a po przyjęciu Jezusa w Komunii św. odmówić Modlitwę zawierzenia RCSM.

Odmawiajcie Modlitwę zawierzenia RCSM każdego dnia i wprowadzajcie w swoje małżeńskie życie wszystkie zobowiązania w niej zawarte. Trzeba tak uporządkować swoje codzienne obowiązki, aby na pierwszym miejscu była modlitwa, a później praca i odpoczynek.

Czuwajcie nad tym, aby telewizja i internet nie stały się bożkami w Waszym domu ani złodziejami Waszego czasu – kosztem modlitwy i odpoczynku.

Codziennie proście o dar czystego serca. Czyste serce to serce całkowicie oddane Bogu, czyli będące w stanie łaski uświęcającej. Czuwajcie i trwajcie w jedności z Chrystusem obecnym w sakramencie małżeństwa, a gdyby zdarzył się Wam ciężki upadek, to natychmiast przystępujcie do sakramentu pokuty. Bardzo zachęcam, jeżeli to jest możliwe, do codziennego uczestniczenia w Eucharystii i do adoracji Najświętszego Sakramentu.

Pan Jezus pragnie, abyście dzielili się z innymi na łamach „Miłujcie się!” swoim doświadczeniem życia i wiary, dlatego prosimy – piszcie i przysyłajcie do redakcji swoje świadectwa.

O tym wielkim wydarzeniu, jakim było Wasze przystąpienie do RCSM, możecie poinformować naszą redakcję, przysyłając nam swój adres, datę ślubu oraz przystąpienia do RCSM. Wpiszemy Was wtedy do Księgi czystych serc i prześlemy Wam specjalne błogosławieństwo.

„Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi!” (2 Kor 13,13).

Podobne treści znajdziesz w naszym sklepie:

Sychar. Znowu razem. Jak wrócić do sakramentalnego małżonka, wychowując nieślubne dzieci ? ŚWIADECTWADuchowa Pedagogia Miłości. ks. Jan KochelPrzymierze małżeńskie