Recepta na szczęśliwe małżeństwo

Największym skarbem małżonków jest rzeczywista obecność Jezusa w ich sakramencie małżeństwa. Tylko wtedy mąż i żona będą się wzajemnie kochać, gdy będą zjednoczeni z Jezusem w wytrwałej modlitwie oraz w sakramentach pokuty i Eucharystii.

Recepta na szczęśliwe małżeństwo jest prosta. Małżonkowie powinni podporządkować całe swoje życie wymaganiom, jakie stawia miłość Chrystusa. Receptą jest miłość, której jedynym źródłem jest Bóg.

Dlatego mąż i żona powinni troszczyć się o to, aby mieli miłość w sercu, czyli trwali w stanie łaski uświęcającej. Łaska uświęcająca to kochający Bóg, który cały daje się człowiekowi. Jest to największy duchowy Skarb, jaki człowiek może przyjąć. Jedynym warunkiem Jego przyjęcia jest czyste serce. Pan Jezus mówi, że błogosławieni, czyli szczęśliwi, są tylko ci, którzy mają czyste serce (por. Mt 5,8).

Człowiek, który ma serce czyste, całkowicie oddane Bogu, kocha miłością, która jest cierpliwa, łaskawa, nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, która wszystko przetrzyma i nigdy nie ustaje (por. 1 Kor 13,4-8).

Źródłem wszystkich małżeńskich kryzysów, tragedii i nieszczęść jest trwanie w grzechach śmiertelnych oraz brak nawrócenia.

Grzech śmiertelny jest to najtragiczniejszy stan, w jakim człowiek może się znaleźć – stan duchowej śmierci i zniewolenia przez siły zła. Może nas wyzwolić z niego tylko Jezus w sakramencie pokuty. Trzeba jednak przyjść do Jezusa, wyznać Mu swoje grzechy, szczerze za nie żałować i postanowić poprawę.

Wtedy Jezus swoją Boską mocą dokona cudu przebaczenia wszystkich grzechów i przeprowadzi z duchowej śmierci do życia w miłości i wolności dzieci Bożych. Małżonkowie powinni natychmiast powstawać z każdego śmiertelnego grzechu przez przystąpienie do sakramentu pokuty, wytrwale się modlić oraz jak najczęściej przyjmować i adorować Jezusa w Eucharystii.

Tragedia antykoncepcji

Często nie uświadomioną, ale wielką tragedią dla małżonków jest stosowanie antykoncepcji oraz sama mentalność antykoncepcyjna. Jest ona dziełem sił zła, odpowiedzią na egoistyczne pragnienie nieograniczonej swobody doświadczania przyjemności seksualnej.

Stosowanie antykoncepcji jest aktem nieposłuszeństwa Bogu, zerwaniem z Nim więzów miłości oraz niszczeniem wzajemnej miłości małżonków. W antykoncepcyjnej mentalności tkwią źródła wszelkich kryzysów małżeńskich z rozwodami włącznie.

Natomiast w ogóle nie ma rozwodów wśród małżonków, którzy żyją w łasce uświęcającej, modlą się, przystępują do sakramentów pokuty i Eucharystii oraz są otwarci na przyjęcie każdego dziecka, które Bóg powoła do istnienia.

Trzeba pamiętać, że antykoncepcja jest dla jej producentów źródłem miliardowych zysków. Dlatego koncerny ją wytwarzające przeznaczają ogromne sumy pieniędzy na reklamę antykoncepcji, demoralizację dzieci i młodzieży, na walkę z Kościołem katolickim i z chrześcijańską rodziną.

Posługują się przy tym manipulacją i kłamstwem, mówiąc, że antykoncepcja nie zagraża zdrowiu kobiety. A przecież jest faktem naukowo stwierdzonym, że antykoncepcja niszczy zdrowie i płodność oraz że jest ona jednym z głównych czynników powodujących raka złośliwego piersi, a także szyjki macicy i wątroby.

Stosowanie antykoncepcji przyczynia się także do zakrzepowego zapalenia żył, problemów z zajściem w ciążę i z jej utrzymaniem, do niemożności powrotu do normalnego rytmu płodności, a także do utraty przyjemności ze współżycia.

Ruch Czystych Serc Małżeństw

Pan Jezus pragnie uzdrawiać relacje małżeńskie, przywracać małżonkom czyste serca i uczyć ich kochać bezinteresowną miłością. W tym celu zaprasza do Ruchu Czystych Serc Małżeństw (RCSM).

Kiedy i jak można przystąpić do RCSM?

W każdej chwili! Najpierw trzeba pójść do spowiedzi św., a po przyjęciu Jezusa w Komunii św. oddać Mu siebie na Jego wyłączną własność, odmawiając Modlitwę zawierzenia RCSM.

Prosimy o poinformowanie naszej redakcji o przystąpieniu do RCSM, abyśmy mogli Wam przesłać specjalne błogosławieństwo i wpisać Was do Księgi czystych serc.

Codziennie rano módlcie się Modlitwą zawierzenia RCSM; pamiętajcie o zobowiązaniach w niej zawartych i wcielajcie je w życie. Codziennie podejmujcie systematyczną pracę nad kształtowaniem swojego charakteru. Tak uporządkujcie plan swych codziennych zajęć, aby znalazł się w nim czas na modlitwę, pracę i odpoczynek.

Wierność tym zobowiązaniom będzie wypełnianiem woli Boga i zgodą, abyście mocą Chrystusa mogli przezwyciężać swój egoizm, swoje złe nawyki i uczyli się kochać czystym sercem.

Pamiętajcie, że pismem formacyjnym RCSM jest „Miłujcie się!”. Regularnie czytajcie to czasopismo i posługujcie się nim w ewangelizacji swojego środowiska. Na codzienny trud kroczenia drogą wiary i kształtowania swojego charakteru z serca Wam błogosławię.

ks. M. Piotrowski TChr
z zespołem redakcyjnym


Modlitwa zawierzenia Ruchu Czystych Serc Małżeństw

Panie Jezu, dziękujemy Ci, że ukochałeś nas miłością bez granic, nie wahając się nawet oddać życie za nas. Dziękujemy Ci za to, że Twoja miłość chroni nas od zła, podnosi z największych upadków i leczy najboleśniejsze rany. Dziękujemy Ci za Twoją obecność w  sakramencie małżeństwa i za to, że u Ciebie zawsze możemy znaleźć lekarstwo na każde zło oraz siłę do pokonywania wszelkich trudności i kryzysów. Oddajemy Ci swoją pamięć, rozum, wolę, dusze i ciała wraz ze swoją płciowością.

Przyrzekamy codziennie spotykać się z Tobą na wspólnej modlitwie i w lekturze Pisma św., w częstym przyjmowaniu Komunii św. i  adoracji Najświętszego Sakramentu. Postanawiamy regularnie przystępować do sakramentu pojednania, nie ulegać zniechęceniu i natychmiast podnosić się z każdego grzechu.

Postanawiamy nie kupować, nie czytać i nie oglądać czasopism, programów ani filmów o treściach pornograficznych. Przyrzekamy nie używać żadnych środków antykoncepcyjnych i rezygnujemy z samej postawy antykoncepcyjnej. Przyrzekamy być zawsze gotowymi na  przyjęcie każdego dziecka, które Ty, Panie, pragniesz powołać do  istnienia. Pragniemy być dla niego dobrymi wychowawcami, aby własną postawą i  świadectwem ukazywać im drogę do Ciebie.

Panie Jezu, ucz nas systematycznej pracy nad sobą, umiejętności kontrolowania naszych pobudzeń seksualnych i emocji. Prosimy Cię o odwagę w codziennym przeciwstawianiu się złu, abyśmy unikali wszystkiego, co uzależnia i zniewala, a przede wszystkim narkotyków, alkoholu i nikotyny. Ucz nas tak postępować, aby w naszym życiu najważniejsza była miłość.

Maryjo, Matko nasza, prowadź nas drogami wiary do samego źródła miłości – do  Jezusa. Za Świętym Janem Pawłem II pragniemy całkowicie zawierzyć się Tobie: „Totus Tuus, Maryjo”! W  Twoim Niepokalanym Sercu składamy całych siebie, wszystko, czym jesteśmy, każdy swój krok, każdą chwilę swojego życia.

Amen!

O wiele więcej znajdziesz w naszym sklepie!

1148-Czy_rzeczywiscie_Biblia_mowi_prawde_awjezioro-film_550x781864-blogoslawieni-czystego-serca