Regulamin wysyłki czasopisma

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin dotyczy nabycia czasopisma „Miłujcie się!”, pojedynczego wydania lub kompletu całorocznego. Na potrzeby niniejszego Regulaminu przez Nabywcę rozumie się osobę, która dokonała zamówienia czasopisma ,,Miłujcie się!’’.

2. Czasopismo rozprowadzane jest przez Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej, ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, NIP 782-00-10-248 (dalej jako Towarzystwo).

3. Realizację zamówień, w tym również wysyłkę czasopisma „Miłujcie się!”, obsługuje Wydawnictwo AGAPE Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznaniu, NIP 782-21-92-466 (dalej jako Wydawnictwo).

4. Czasopismo „Miłujcie się!” w języku polskim wydawane jest pięć razy w roku. Zamówienia można dokonać:

  • listownie na adres: czasopismo „Miłujcie się!” Dział dystrybucji, ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań
  • tel.: +48 618523282; +48 616472686, +48797002538
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc na adres: zamowienia@milujciesie.org.pl
  • poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie: https://zamow.milujciesie.org.pl
  • dokonując wpłaty na jedno z poniższych kont Towarzystwa: złotówkowe: 26 1240 1750 1111 0000 1905 0362 euro: 52 1240 1750 1978 0000 1905 0388 dolarowe: 39 1240 1750 1787 0000 1905 0375.

5. Zamówienie kompletu całorocznego jest automatycznie odnawiane na kolejny rok.

6. Rezygnacji można dokonać: a. listownie na adres: czasopismo „Miłujcie się!” Dział dystrybucji, ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań b. tel.: +48 618523282; +48 616472686, +48797002538 c. za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc na adres: zamowienia@milujciesie.org.pl

7. Towarzystwo oferuje możliwość zamówienia czasopisma w formie prezentu. Osoba składająca zamówienie na wysyłkę pisma w formie prezentu zobowiązana jest podać, oprócz pełnych danych adresowych osoby, do której ma być kierowana przesyłka, swoje pełne dane adresowe jako warunek konieczny realizacji zamówienia.

8. Koszt nabycia czasopisma stanowi dobrowolną ofiarę wpłaconą na konto Towarzystwa.

9. Realizacja zamówienia następuje poprzez wysłanie czasopisma „Miłujcie się!” na adres Nabywcy podany w zamówieniu.

10. Rejestracja, a także złożenie zamówienia w Towarzystwie, jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Nabywcę niniejszego Regulaminu

Ochrona danych osobowych

1.Administratorem danych osobowych Nabywców jest Towarzystwo. Dane osobowe są przetwarzane i chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 22 lipca 2002 roku oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. Towarzystwo powierza dane Nabywców Wydawnictwu AGAPE Sp. z o.o. w celu realizacji zamówienia Nabywcy.

3. Towarzystwo wdrożyło środki technicznie i organizacyjnie niezbędne do właściwej ochrony danych osobowych Nabywców oraz innych podmiotów, których dane posiada.

4. Nabywca składający zamówienie jest zobowiązany do przedkładania wyłącznie swoich danych osobowych, które są prawdziwe, aktualne i kompletne. W przypadku zamawiania czasopisma jako prezent, Nabywca jest zobowiązany również do podania prawdziwych aktualnych i kompletnych danych osoby, do której ma zostać wysłane czasopismo.

5. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Nabywcę niewłaściwych, tj. nieprawdziwych, nieaktualnych czy też niekompletnych danych. Jeżeli, ze względu na podanie przez Nabywcę niewłaściwych danych, Nabywca lub osoby, dla której Nabywca zamawia czasopismo, Towarzystwo poniesie szkodę, Nabywca będzie zobowiązany do naprawienia powstałej szkody w szczególności poprzez zapłatę stosownego odszkodowania.

6. Towarzystwo korzysta z usług Poczty Polskiej oraz firm kurierskich. Jednocześnie Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez działania lub zaniechania operatorów pocztowych, za pośrednictwem których wysyłane jest czasopismo.

7. W związku z dużą ilością zamówień Towarzystwo do rozprowadzania oraz dostawy zamawianych czasopism korzysta z pomocy kolporterów regionalnych, przez których należy rozumieć osoby upoważnione przez Towarzystwo do odbioru zbiorczej przesyłki od kuriera i dostarczenia jej do Nabywcy w regionie przypisanym kolporterowi. Jeżeli Nabywca nie chce, aby w dostarczeniu jego przesyłki pośredniczył kolporter, powinien poinformować o tym Towarzystwo pisemnie lub elektronicznie na jeden z podanych w niniejszym Regulaminie adresów.

8. Towarzystwo w celu zapewnienia właściwego poziomu ochrony danych osobowych swoich Nabywców korzysta jedynie ze wsparcia kolporterów dających gwarancję wykonywania swoich obowiązków z zachowaniem poufności i ochrony danych osobowych Nabywców. Towarzystwo zawarło z każdym kolporterem regionalnym stosowne porozumienia w formie pisemnej, na podstawie których kolporterzy zobowiązują się do zachowania w poufności danych, do których otrzymali dostęp w związku z dostawą czasopisma do Nabywcy.

9. Każdy Nabywca przekazujący swoje dane osobiste ma prawo zwrócić się z wnioskiem do Towarzystwa o udzielenie informacji dotyczących danych osobowych (w szczególności o zakres i cel przetwarzanych danych) wskazanego podmiotu, przetwarzanych przez Towarzystwo. Wniosek powinien zostać sporządzony w formie pisemnej, osobiście podpisany przez upoważnionego i przesłany do Towarzystwa. Wskazany wniosek należy przesłać na adres siedziby Towarzystwa lub w formie skanu na adres elektroniczny.

10. Towarzystwo udzieli odpowiedzi na wniosek w terminie miesiąca od odebrania wniosku o udzielenie informacji. Oprócz odpowiedzi na wniosek, Towarzystwo dostarczy wnioskodawcy jedną kopię danych Nabywcy, które przetwarza w ramach swojej działalności. Wnioskodawca ma prawo zażądać przedłożenia więcej niż jednej kopii, przy czym Towarzystwo ma prawo uzależnić wydanie kopii od dokonania opłaty. Wskazany wniosek należy przesłać na adres siedziby Towarzystwa lub adres elektroniczny.

11. Każdy Nabywca, którego dane przetwarza Towarzystwo, ma prawo do żądania sprostowania, uaktualnienia, usunięcia swoich danych osobowych, a jeżeli jest to prawnie zasadne, żądać ograniczenia przetwarzania, uzyskania swoich danych w ustrukturyzowanym formacie oraz przekazania oznaczanego formatu danych osobowych do wskazanego przez niego administratora, jak również prawo do żądania usunięcia danych.

12. Wniosek w sprawie żądań oznaczonych w pkt 9 i 10 powinien zostać przesłany w formie pisemnej na adres siedziby Towarzystwa lub elektronicznie na adres: zamowienia@milujciesie.org.pl

13. Towarzystwo ma obowiązek ustosunkowania się do wniosków osób, których dane przetwarza i bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie miesiąca. W sytuacji gdy charakter żądania jest skomplikowany, termin można przedłużyć o kolejne dwa miesiące. Towarzystwo przesyła odpowiedź w formie elektronicznej, chyba że osoba składająca wniosek zażąda formy pisemnej. Towarzystwo informuje wnioskodawcę o konieczności przedłużenia terminu do udzielenia odpowiedzi.

14. Każdy Nabywca, którego dane są przetwarzane przez Towarzystwo, ma prawo zgłoszenia sprzeciwu dot. przetwarzania jego danych przez Towarzystwo, który dla swojej skuteczności powinien zostać wysłany w formie pisemnej na adres siedziby Towarzystwa lub skan na adres elektroniczny: zamowienia@milujciesie.org.pl

15. Nabywca, który nie otrzyma odpowiedzi na wniosek w terminie oznaczonym w niniejszym regulaminie, ma prawo zwrócić się do organu nadzorczego z zakresu ochrony danych osobowych, tj. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który w przyszłości może zmienić nazwę, dlatego przed wysłaniem pisma do organu nadzorczego radzimy zweryfikować jego nazwę na stronie: https://giodo.gov.pl/

16. Towarzystwu przysługuje prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmieniony Regulamin obowiązuje od chwili opublikowania go na stronie internetowej Towarzystwa: https://milujciesie.org.pl. Wydawca może określić inny termin wejścia w życie zmian Regulaminu, nie wcześniejszy jednak niż dzień ich publikacji.

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy, w szczególności Kodeksu Cywilnego. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.