Młodzież Zobacz

Szansa dla każdego!

W czasach zaprogramowanej demoralizacji, lekceważenia oraz odrzucenia Dekalogu Ruch Czystych Serc (RCS) jest Bożą pomocą w zdobywaniu daru czystego serca.

Bez czystego serca człowiek nie jest zdolny kochać, a bez miłości nie osiągnie szczęścia ani życia wiecznego. Wolą Bożą jest nasze uświęcenie, czyli dojrzałość do miłości, panowanie nas sobą,

powstrzymywanie się od rozpusty, aby każdy umiał utrzymywać ciało własne w świętości i we czci, a nie w pożądliwej namiętności, jak to czynią nie znający Boga poganie” (1 Tes 4,3-5).

Ciało nie jest dla rozpusty, lecz dla Pana, a Pan dla ciała” (1 Kor 6,13).

Każdy człowiek nosi w sobie dziedzictwo grzechu pierworodnego, a więc tendencję do egoistycznej koncentracji na sobie oraz szukania szczęścia przez dążenie do zaspokajania pożądliwości ciała, oczu i pychy tego życia (por. 1 J 2,16).

Postępowanie według logiki nieuporządkowanej miłości własnej niszczy ludzką zdolność do kochania, a w ostateczności może doprowadzić do absolutnego egoizmu – czyli do piekła.

Pokusa życia według logiki egoizmu w sposób szczególny pojawia się w sferze ludzkiej płciowości, sugerując, że najważniejsze są doznania zmysłowe.

W swojej strategii kuszenia szatan, który jest „ojcem kłamstwa” (J 8,45), utożsamia miłość z przyjemnością seksualną oraz całkowicie pomija duchowy wymiar ludzkiej osoby.

W tym demonicznym kłamstwie tkwi korzeń zła wszystkich grzechów nieczystości, a więc współżycia pozamałżeńskiego, aktów homoseksualnych, pornografii oraz każdego pobudzania przyjemności seksualnej przez masturbację czy petting. Te grzechy niszczą miłość, pogłębiają egoizm, uzależniają i zniewalają.

Natomiast współżycie seksualne kobiety i mężczyzny ma być, według Bożych planów, zjednoczeniem duchowym małżonków wyrażonym poprzez ich intymne zjednoczenie cielesne.

Pan Bóg pragnie, ażeby współżycie seksualne małżonków było szczególnym wyrazem ich wzajemnej miłości, bezinteresownym i całkowitym darem z siebie, a równocześnie znakiem sakramentu małżeństwa, który sprawia, że małżonkowie uczestniczą w życiu i miłości Boga w Trójcy Świętej Jedynego oraz stają się Jego Ikoną.

Najistotniejsza jest wtedy ich wzajemna miłość, która ma swe źródło w Chrystusie, obecnym w sakramencie małżeństwa. Natomiast przyjemność zmysłowa jest doświadczeniem towarzyszącym duchowej miłości. Tylko człowiek czystego serca potrafi kochać; człowiek taki jest wolny, gdyż zdobył on umiejętność panowania nad swoimi namiętnościami.

„Alternatywa jest oczywista: albo człowiek panuje nad swoimi namiętnościami i osiąga pokój, albo pozwala zniewolić się przez nie i staje się nieszczęśliwy” (KKK 2339).

Człowiek zniewolony przez grzechy nieczystości, uzależniony od doznań seksualnych nie jest wolny, gdyż działa pod wpływem sił zła oraz ślepego popędu wewnętrznego.

Z tego zniewolenia może wyzwolić tylko Chrystus. Tylko On może przywrócić czystość serca i nauczyć bezinteresownie kochać. Dlatego Pan Jezus zaprasza do Ruchu Czystych Serc – do swej szkoły dojrzewania do miłości oraz swojej „kliniki czystych serc”, w której leczy wszystkie rany i zniewolenia spowodowane przez grzechy.

Trzeba po prostu ze wszystkimi swoimi słabościami, zniewoleniami i grzechami przylgnąć do Jezusa obecnego w sakramentach pokuty i Eucharystii. Wówczas Pan Jezus będzie przebaczał grzechy, uzdrawiał, rozrywał wszelkie zniewalające więzy zła, będzie napełniał miłością, wolnością i pokojem.

Z naszej strony konieczne jest jednak całkowite posłuszeństwo Bożym przykazaniom i Ewangelii, wierność w codziennej modlitwie, regularna spowiedź, a jeżeli to możliwe, to także codzienna Eucharystia i adoracja Najświętszego Sakramentu oraz wytrwała praca nad swoim charakterem i praktykowanie ascezy.

Ruch Czystych Serc

„Postanowiłem raz na zawsze zakończyć swoje grzeszne życie i zawierzyć się całkowicie Panu – napisał do redakcji student Piotrek – Moja przeszłość nie była idealna. Pewnego dnia, po długim okresie nieczystości, postanowiłem z tym skończyć. Poszedłem do kościoła i poprosiłem o spowiedź.

Dziś wiem, że Duch Święty zesłał wtedy na mnie swoją łaskę i że to dzięki Niemu miałem aż tyle odwagi. To była moja pierwsza tak szczera spowiedź. Przeprosiłem za wszystko, co od wielu lat było balastem w mojej duszy i co tworzyło mur między mną a Bogiem. Bóg w swym wielkim miłosierdziu mi wybaczył i zesłał mi ogromny pokój serca.

Teraz moje życie zmienia się na lepsze, ale bez prawdziwych postanowień mam znacznie mniejsze szanse. Przystąpienie do Ruchu Czystych Serc motywuje mnie do walki z pokusami i grzechem”.

Natomiast Łukasz napisał: „Proszę o wpisanie mnie do Księgi czystych serc. Chcę podjąć wytrwałą pracę nad sobą, żeby w przyszłości ofiarować swe czyste serce swojej małżonce.

Droga do czystości nie będzie prosta ani łatwa – mam tego świadomość, lecz wiem, że z pomocą Jezusa Chrystusa oraz Matki Bożej uda mi się tego dokonać. Od wielu lat tkwiłem w głębokim bagnie, a moje życie nie było w gruncie rzeczy życiem, lecz marną egzystencją. Jednak odkąd zacząłem czytać »Miłujcie się!«, coś się zaczęło we mnie zmieniać…

Zauważyłem, że Jezus jest, że On mnie nie opuścił, że cały czas był przy mnie. Wszystko Mu zawierzam, a szczególnie swój związek – aby Jezus, jeśli jest to Jego wolą, połączył mnie węzłem małżeńskim z moją dziewczyną i by pomógł nam stworzyć rodzinę na wzór Jego Świętej Rodziny”.

Jezus Chrystus wyzwala ze wszelkich zniewoleń i uzależnień. Przebacza wszystkie grzechy, uzdrawia każde zranienie duchowe i emocjonalne, uczy kochać czystym sercem.

Z naszej strony musi być jednak na to pełna zgoda oraz współpraca. Dlatego trzeba codziennie całkowicie oddawać Jezusowi siebie, aby On mógł uzdrawiać, leczyć oraz duchowo przemieniać.

Kuracja, którą proponuje Pan Jezus, polega na radykalnym wyrzeczeniu się grzechu i tego wszystkiego, co do niego prowadzi, na regularnym przystępowaniu do sakramentu pokuty, a jeżeli to jest możliwe, to również na codziennej Eucharystii i adoracji Najświętszego Sakramentu oraz na codziennej modlitwie różańcowej i lekturze Pisma św.

Trzeba być cierpliwym i wytrwałym, nigdy nie ulegać zniechęceniu i natychmiast powstawać z każdego grzechu w sakramencie pokuty. Pan Jezus zapewnia:

„Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony” (Mk 13,13).

Pan Jezus zaprasza wszystkich do Ruchu Czystych Serc.

Kiedy i jak można przystąpić do tej wspólnoty? W każdej chwili! Najpierw pójdź do spowiedzi św., a kiedy przyjmiesz Jezusa w Komunii św., oddaj Mu siebie na Jego wyłączną własność, odmawiając Modlitwę zawierzenia RCS.

Poinformuj Redakcję „Miłujcie się!” o swoim przystąpieniu do RCS i napisz krótkie świadectwo, abyśmy mogli przesłać Ci specjalne błogosławieństwo i wpisać Cię do Księgi czystych serc.

Każdego dnia odmawiaj Modlitwę zawierzenia RCS; pamiętaj o zobowiązaniach w niej zawartych i wcielaj je w życie. A kiedy zaatakują Cię pokusy, wtedy natychmiast zwracaj się do Jezusa i Maryi z gorącą prośbą o pomoc. Pamiętaj:

„Wierny jest Bóg i nie dozwoli was kusić ponad to, co potraficie znieść, lecz dopuszczając pokusę, równocześnie wskaże sposób jej pokonania, abyście mogli przetrwać” (1 Kor 10,13).

Codziennie podejmuj systematyczną pracę nad kształtowaniem swojego charakteru. Tak uporządkuj plan swych codziennych zajęć, aby znalazł się w nim czas na modlitwę, pracę i odpoczynek. Wierność tym zobowiązaniom będzie wypełnianiem woli Boga i zgodą, abyś mocą Chrystusa mógł (mogła) przezwyciężać swój egoizm i uczył(a) się kochać czystym sercem.

Pamiętaj, że pismem formacyjnym RCS jest „Miłujcie się!”. Regularnie czytaj ten dwumiesięcznik i posługuj się nim w ewangelizacji swojego środowiska. Każdego dnia otaczaj modlitwą wszystkich członków RCS.

W redakcji codziennie modlimy się w Waszych intencjach, na różańcu oraz Koronką do miłosierdzia Bożego. Na codzienny trud kroczenia drogą wiary i kształtowania swojego charakteru z serca Wam błogosławię.

ks. Mieczysław Piotrowski TChr z zespołem redakcyjnym

Podobne treści znajdziesz w naszym sklepie:

Błogosławieni czystego serca