Więź sakramentalnej miłości

Miłość jest najważniejszym powołaniem, do którego Pan Bóg wzywa każdego człowieka. Urzeczywistnia się ono w małżeństwie lub dziewictwie. Jedynym źródłem miłości jest Jezus Chrystus, trwale obecny w sakramencie małżeństwa i w innych sakramentach.

Trzeba pamiętać, że małżonkowie dzięki łączącemu ich sakramentowi stają się obrazem i ikoną Trójcy Świętej. Poprzez wzajemną ofiarną miłość, wyrażaną także w aktach małżeńskich, uczestniczą oni w życiu i miłości Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Dlatego współżycie seksualne małżonków powinno być przeżywane jako święty akt wyrażający ich wzajemną miłość zakorzenioną w miłości Chrystusa.

Święty Jan Paweł II nauczał, że akt małżeński, w którym mężczyzna i kobieta oddają się sobie wzajemnie, nie jest„zjawiskiem czysto biologicznym, lecz dotyczy samej wewnętrznej istoty osoby ludzkiej jako takiej”.

Powinien on się odbywać tylko wtedy, gdy małżonkowie są w stanie łaski uświęcającej. Tylko wtedy mają oni miłość w swoich sercach, którą winni sobie wzajemnie przekazywać.

Tak jak nie można przyjmować Komunii św. w stanie grzechu śmiertelnego, tak samo małżonkowie nie powinni podejmować świętych małżeńskich aktów, kiedy nie są w stanie łaski uświęcającej.

Wszystkie grzechy śmiertelne, ale szczególnie grzechy nieczyste, są zabójstwem dokonanym na miłości. Tak więc pornografia, akty homoseksualne, współżycie przedmałżeńskie, zdrada małżeńska oraz antykoncepcja należą do najcięższej kategorii grzechów.

Antykoncepcja i postawa antykoncepcyjna są wyrazem sprzeciwu wobec Boga i Jego planów. Akt małżeński z zastosowaniem jakiejkolwiek antykoncepcji staje się wyrazem wzajemnego egoizmu, działaniem wbrew Bożemu zamysłowi miłości – i dlatego jest on grzechem śmiertelnym.

Nie ma miłości tam, gdzie płodność i możliwość poczęcia dziecka jest traktowana nie jako dar, lecz jako zagrożenie. Trzeba pamiętać, że miłość małżeńska jest skierowana ku zrodzeniu i wychowaniu potomstwa, a małżonkowie są wezwani do współpracy z Bogiem w dziele stwarzania nowych ludzi.

Jaka to jest wielka odpowiedzialność – i jaka wina, gdy małżonkowie z czysto egoistycznych pobudek nie chcą mieć dzieci.

Święty Jan Paweł II podkreśla, że wspólnota miłości pomiędzy Bogiem i ludźmi znajduje swój wymowny wyraz w przymierzu małżeńskim mężczyzny i kobiety:

„Więź ich miłości staje się obrazem i znakiem Przymierza łączącego Boga z Jego ludem” (Familiaris consortio, 12).

W momencie przyjęcia sakramentu małżeństwa miłość mężczyzny i kobiety, którzy przez chrzest zostali włączeni w Nowe i Wieczne Przymierze Chrystusa z Kościołem, „doznaje wywyższenia i włączenia w miłość oblubieńczą Chrystusa, zostaje wsparta i wzbogacona Jego mocą zbawczą.

Na mocy sakramentalnego charakteru małżeństwa wzajemny związek małżonków staje się tym bardziej nierozerwalny. Poprzez sakramentalny znak ich wzajemna przynależność jest rzeczywistym obrazem samego stosunku Chrystusa do Kościoła.

Małżonkowie są zatem stałym przypomnieniem dla Kościoła tego, co dokonało się na Krzyżu; wzajemnie dla siebie i dla dzieci są świadkami zbawienia, którego uczestnikami stali się poprzez sakrament” (Familiaris consortio, 12).

Ruch Czystych Serc Małżeństw

Kochani Małżonkowie! Pamiętajcie o nieocenionym skarbie, jaki otrzymaliście w sakramencie małżeństwa, a jest nim sam Jezus Chrystus. Jednoczcie się z Nim i wszystkie swoje problemy, kłopoty i radości przedstawiajcie Mu w swej codziennej modlitwie. Tylko z Chrystusem pokonacie wszystkie trudności!

Jeżeli wspólnie się modlicie, regularnie się spowiadacie i uczestniczycie w Eucharystii, to wtedy swoją przyszłość budujecie na niezniszczalnej skale, którą jest sam Bóg. Wówczas nie ma w ogóle myśli o rozwodzie.

Jedna z naszych czytelniczek napisała: „Wszystkim, którzy napotykają problemy w swoich małżeństwach, chciałabym z całą odpowiedzialnością powiedzieć jedno: rozwód to brama do piekła. Trzeba o tym pamiętać. Każde małżeństwo w oczach Boga jest święte – nierozerwalne i warte tego, by poświęcić wszystko dla jego ratowania. Wszystko. Bóg nigdy nie pozostawia człowieka samemu sobie. Nigdy”.

Pan Jezus pragnie odnawiać i uzdrawiać Waszą relację małżeńską, leczyć wszystkie rany Waszych serc oraz uzdalniać Was do przebaczania zawsze swojemu współmałżonkowi – dlatego zaprasza Was do Ruchu Czystych Serc Małżeństw.

Aby przystąpić do RCSM, najpierw trzeba wyznać wszystkie swoje grzechy w sakramencie pokuty, a po przyjęciu Jezusa w Komunii św. odmówić należy Modlitwę zawierzenia RCSM.

Odmawiajcie Modlitwę zawierzenia RCSM każdego dnia i wprowadzajcie w swoje małżeńskie życie wszystkie zobowiązania w niej zawarte. Trzeba tak uporządkować swoje codzienne obowiązki, aby na pierwszym miejscu była modlitwa, a później praca i odpoczynek.

Czuwajcie, aby telewizja i internet nie stały się bożkami w Waszym domu i złodziejami Waszego czasu kosztem modlitwy i odpoczynku.

Troszczcie się o dar czystego serca, bo tylko takie serce może kochać. Dlatego czuwajcie i trwajcie zawsze w stanie łaski uświęcającej, a gdyby zdarzył się Wam ciężki upadek, to wówczas natychmiast przystępujcie do sakramentu pokuty.

W sytuacjach kryzysowych, gdy współmałżonek zadaje tak wielką krzywdę, że po ludzku nie jesteśmy w stanie mu przebaczać, błagajmy Maryję i św. Józefa, aby wyprosili nam łaskę całkowitego przebaczenia i patrzenia na współmałżonka oczami Chrystusa, tak aby pojednał się on z Bogiem.

Pan Jezus pragnie, abyście dzielili się z innymi na łamach „Miłujcie się!” swoim doświadczeniem życia i wiary, dlatego, prosimy, przysyłajcie do redakcji swoje świadectwa.

Poinformujcie też naszą redakcję o tym wielkim wydarzeniu, jakim było Wasze przystąpienie do RCSM. Wpiszemy Was wtedy do Księgi czystych serc i prześlemy Wam specjalne błogosławieństwo.

„Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi!” (2 Kor 13,13).

Z darem modlitwy
i kapłańskim błogosławieństwem
ks. Mieczysław Piotrowski TChr

O wiele więcej znajdziesz w naszym sklepie!

jezioro-film_550x781626-Zeszyty_historii_1-2_aw_550x781slowo-pouczenia_550x781